Årsmötesprotokoll 2016

Årsmöte Gislaved naturskyddsförening 20160223

1. Är stämman utlyst i god tid , svar ja

2. Val av ordförande för stämman, Bo Svensson

Val av Sekreterare för mötet, Larita Edvardsson

3. Val av justerare för mötet Judit Dénes och Margareta Gustavsson

4. Verksamhetsberättelsen läses och lades till handlingarna

5. Resultat och balansräkning lästes (bilaga 1)

6. Revisionsberättelsen uppläses. (bilaga 2)

7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för föregående år.

8. Årets planerade verksamheter ; Ugglespaning 23/3, Cykelns dag 10/5,

Naturnatta 5/6, De vilda blommornas dag 19/6, lieslåtter vid backsipporna i Fållinge, Natur och kultur vandring i september, geologins dag i september, svampexkursion i september-oktober.

9. fastställande av ledamöter och mandatperioder , 5 ordinarie och 4 suppleanter, ordförande väljs på ett år liksom suppleanter.

10. omval på Pernilla Virtanen och Larita Edvardsson på två år

nyval på två år Mikael Helmersson

kvarstående är Bo Svensson och Volker Kelm

suppleanter ett år ; Lars Ingvar Björk, Annika Axelsson och Margareta Gustavsson, nyval av Judié Denes

Revisorer ; Mats Persson, Åke Westlund, Susanne Berntsson (suppleant)

Firmatecknare ; Bo Svensson och Larita Edvardsson

Valberedning; Gudrun Krabb kvarstår och Gunnel Westlund omval

Dravengruppen; Peter Muller och Berit Larsson omval

11. Motioner har inte inkommit till stämman.

12. Gnosjöfrågan ; det blir inget sammangående av kretsarna.

13. GGVV-kretsarna , Bo Svensson var på möte i Vaggeryd.

Bland annat togs det upp om en teater som ska komma den 3/3 till Gislaveds gymnasie och handla om klimatet, det vore bra om vi kunde ha någon representant där på plats.

Övriga frågor; annonsera och synas inför våra aktiviteter, för att öka föreningens deltagarantal på våra aktiviteter. Vid affischering skicka ut till så många som möjligt för att sätta upp ute på samhället. Vi ska bättra oss på att sprida vår information om aktiviteter. Vi ska annonsera vid de vilda blommornas dag och svampexkursionen.

Skicka in ett referat till tidning om årsmötet.

14. Årsmötet avslutas

Ordförande Sekreterare

Bo Svensson Larita Edvardsson

Protokolljusterare

Judit Denes Margareta Gustavsson